KUPUJ TANIEJ

Rejestracja Calivita

Zamówienie Calivita

NASZ ADRES

Jacek Więckowski,
Katarzyna Więckowska sc.
03-127 Warszawa
Światowida/Ćmielowska paw 22/23
NIP 524-24-09-646

nr konta 50 1020 5558 1111
1126 7800 0062
 
Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWYSKLEP.EU

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 25 maja 2018 roku (RODO).

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą WIĘCKOWSKI JACEK, WIĘCKOWSKA KATARZYNA SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Światowida/Ćmielowska paw. 22/23, 03-127 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5242409646, REGON spółki cywilnej 017437206, adres poczty elektronicznej: info@zdrowysklep.eu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Skąd mamy Wasze dane?

Otrzymaliśmy je od Was podczas składania zamówienia lub zakładania konta, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w zdrowysklep.eu.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz do naszego działu obsługi klienta na adres e-mail: info@zdrowysklep.eu

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Wasze dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zdrowysklep.eu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;

• zakładania i zarządzania Waszym kontem, oraz zapewnienia obsługi tego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji na zdrowysklep.eu;

• obsługi zgłoszeń, które do nas są przez Państwa kierowane;

• kontaktowania się z Wami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

• obsługi logistycznej zamówienia, a w szczególności wskazaniu Państwa danych firmom kurierskim lub pocztowym, które dostarczą zamówienie; Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Wasze dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego zdrowysklep.eu, którym jest:

• monitorowanie aktywności w sklepie ;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii lub poszczególnych ofert na podstawie aktywności;

• kontaktowanie się z Wami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą - przez e-mail oraz telefon; • zapewnienie obsługi płatności internetowych;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie wziąć udział;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie możliwości rozliczeń wymaganych do spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie zgłaszając nam to pisemnie na adres: Jacek Więckowski, Katarzyna Więckowska sc., 03-127 Warszawa, ul. Światowida/Ćmielowska paw 22/23 lub email: info@zdrowysklep.eu

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć prawidłowo usługę:

• imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres zamieszkania, hasło (w przypadku rejestracji konta), oraz datę urodzenia (w celu weryfikacji klubowicza)

• w wypadku Klientów nie będących konsumentami - dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Klienta.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli korzystać z platformy handlowej www.zdrowysklep.eu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy firmie: California Fitness Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie k/Warszawy (05-083), ul. Warszawska 547, z którą za naszym pośrednictwem zwieracie umowę członkowską , a przez to nadrzędnym Członkom Sieci CaliVita® International sprawującym opiekę nad Członkami Sieci w ramach swojej grupy (takim jak Sponsor, Menedżer, Top Menedżer), a także innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe.

Wasze dane są również udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe. Możemy przekazać Wasze dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Przechowujemy Wasze dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Wasze dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Wasze dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy przekazujemy Wasze dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Wasze dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC lub Facebook Ireland Limited, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Korzystając z powyższych usług administrator gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę internetową oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Czy przetwarzamy Wasze dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Wasze prawa?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to miało wpływu na żadne skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Waszą sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Waszych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Jacek Więckowski, Katarzyna Więckowska sc., 03-127 Warszawa Światowida/Ćmielowska paw 22/23 info@zdrowysklep.eu

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w:

Jacek Więckowski, Katarzyna Więckowska sc., 03-127 Warszawa Światowida/Ćmielowska paw 22/23 info@zdrowysklep.eu

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl